مرجع تصویب: مجلس شوراي اسلامي
شماره ویژه نامه: ۵۸۶
سه‌شنبه،۴ تیر ۱۳۹۲
سال شصت و نه شماره ۱۹۸۹۵
نظریه‌‌‌های رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»