مرجع تصویب: هيئت عمومي ديوانعالي کشور
شماره ویژه نامه: ۸۵۵
سه‌شنبه،۲۵ اسفند ۱۳۹۴
سال هفتاد و دو شماره ۲۰۶۹۱
رأی وحدت رویه شماره ۷۴۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد مطالبة بهای اراضی تصرّفی شهرداری‌ها