مرجع تصویب: قوه قضائيه
شماره ویژه نامه: ۸۵۹
دوشنبه،۱۶ فروردین ۱۳۹۵
سال هفتاد و دو شماره ۲۰۷۰۲
نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه