مرجع تصویب: هيات وزيران
شماره ویژه نامه: ۸۷۱
دوشنبه،۱۰ خرداد ۱۳۹۵
سال هفتاد و دو شماره ۲۰۷۴۷
اصلاحیه مصوبه مجوز اخذ عوارض تمدید پروانه ساختمان‌های نیمه‌کاره ـ ابلاغی به شماره ۱۶۵۹۲/۴۳۸/۱۶۰ مورخ ۱۸/۱۱/۱۳۸۲