مرجع تصویب: هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شماره ویژه نامه: ۵۹۴
شنبه،۲۲ تیر ۱۳۹۲
سال شصت و نه شماره ۱۹۹۱۰
رأی شماره ۱۹۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تبصره ۱ بند پ ماده۲ لایحه تجمیع عوارض محلی و بهای خدمات شهر خرم‌آباد مصوب ۱۳/۱۱/۱۳۸۸