مرجع تصویب: مجلس شوراي اسلامي
شماره ویژه نامه: ۵۹۶
چهارشنبه،۲۶ تیر ۱۳۹۲
سال شصت و نه شماره ۱۹۹۱۴
قانون اصلاح قانون تجمیع انتخابات دوره پنجم شوراهای اسلامی با دوره یازدهم ریاست جمهوری