مرجع تصویب: هيات وزيران
شماره ویژه نامه: ۵۹۶
چهارشنبه،۲۶ تیر ۱۳۹۲
سال شصت و نه شماره ۱۹۹۱۴
اصلاح ماده (۱۱) آئین‌نامه‌های نحوه استفاده از خدمات اشخاص به صورت خرید خدمت و برای خدمت مشخص، معین و محدود در نیروهای مسلح