مرجع تصویب: قوه قضائيه
شماره ویژه نامه: ۵۹۹
یکشنبه،۶ مرداد ۱۳۹۲
سال شصت و نه شماره ۱۹۹۲۳
بخشنامه شماره ۱۰۰/۲۳۷۶۹/۹۰۰۰ ـ ۱/۵/۱۳۹۲ به واحدهای قضائی و دادسراهای سراسر کشور