شماره ویژه نامه: ۴۸۲
پنج‌شنبه،۲۹ تیر ۱۳۹۱
سال شصت و هشت شماره ۱۹۶۲۴
آیین‌نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی