مرجع تصویب: هيات وزيران
شماره ویژه نامه: ۶۰۲
سه‌شنبه،۱۵ مرداد ۱۳۹۲
سال شصت و نه شماره ۱۹۹۳۰
تصمیم نمایندگان ویژه رییس‌جمهور درخصوص دستورالعمل تعیین صلاحیت علمی خبرگان بدون مدرک دانشگاهی طب سنتی ایرانی ـ اسلامی