مرجع تصویب: هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شماره ویژه نامه: ۶۱۱
یکشنبه،۱۷ شهریور ۱۳۹۲
سال شصت و نه شماره ۱۹۹۵۶
رأی شماره ۳۷۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع رابطه استخدامی کارکنان قراردادی به موجب قراردادهای انجام خدمت مشخص با مدت معین