مرجع تصویب: هيات وزيران
شماره ویژه نامه: ۶۱۹
دوشنبه،۸ مهر ۱۳۹۲
سال شصت و نه شماره ۱۹۹۷۵
آیین‌نامه اجرایی جزء (۱) بند (الف) ماده (۱۸۷) و بند (الف) ماده (۱۹۱) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران