مرجع تصویب: هيئت عمومي ديوانعالي کشور
شماره ویژه نامه: ۶۱۹
دوشنبه،۸ مهر ۱۳۹۲
سال شصت و نه شماره ۱۹۹۷۵
رأی وحدت رویه شماره ۷۳۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، موضوع قانون حاکم در زمان وقوع تغییرکاربری اراضی زراعی و باغها