مرجع تصویب: قوه قضائيه
شماره ویژه نامه: ۹۳۶
سه‌شنبه،۲۶ بهمن ۱۳۹۵
سال هفتاد و سه شماره ۲۰۹۵۶
نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه