مرجع تصویب: مجلس شوراي اسلامي
شماره ویژه نامه: ۶۲۴
سه‌شنبه،۲۳ مهر ۱۳۹۲
سال شصت و نه شماره ۱۹۹۸۸
قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور