مرجع تصویب: هيات وزيران
شماره ویژه نامه: ۶۲۴
سه‌شنبه،۲۳ مهر ۱۳۹۲
سال شصت و نه شماره ۱۹۹۸۸
آیین‌نامه اجرایی بند (۲۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور