مرجع تصویب: هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شماره ویژه نامه: ۴۸۶
شنبه،۱۴ مرداد ۱۳۹۱
سال شصت و هشت شماره ۱۹۶۳۷
رأی شماره ۲۶۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال انتخاب آقای سعید مرتضوی به عنوان مدیرعامل صندوق تأمین اجتماعی توسط هیأت امناء صندوق و همچنین ابطال انتصاب وی به این سمت توسط وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی