مرجع تصویب: هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شماره ویژه نامه: ۶۲۷
چهارشنبه،۸ آبان ۱۳۹۲
سال شصت و نه شماره ۱۹۹۹۹
رأی شماره ۴۵۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال قسمتی از بند الف ۱ـ۴ طرح تفصیلی قائم شهر مصوب کمیسیون ماده ۵ قانون اصلاح قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری در شهرستان قائم شهر مبنی بر واگذاری بخشی از زمین برای تأمین خدمات و کاربری عمومی به صورت رایگان به شهرداری