مرجع تصویب: هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شماره ویژه نامه: ۶۳۴
شنبه،۲ آذر ۱۳۹۲
سال شصت و نه شماره ۲۰۰۱۷
رأی شماره‌های ۴۹۰ ـ ۴۸۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص مالکان قسمتهای اختصاصی آپارتمانها حق بهره‌برداری اختصاصی ازقسمتهای مشترک را ندارند