مرجع تصویب: هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شماره ویژه نامه: ۶۵۶
شنبه،۱۲ بهمن ۱۳۹۲
سال شصت و نه شماره ۲۰۰۷۳
رأی شماره ۷۰۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع مرجع صالح به رسیدگی به خواسته تبدیل وضعیت کارکنان قراردادی به پیمانی