مرجع تصویب: قوه قضائيه
شماره ویژه نامه: ۱۰۱۵
چهارشنبه،۲۰ دی ۱۳۹۶
سال هفتاد و سه شماره ۲۱۲۱۷
آیین‌نامه اجرایی تبصره ۴ ماده ۱۸۷ قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم