مرجع تصویب: هيات وزيران
شماره ویژه نامه: ۶۶۵
یکشنبه،۱۸ اسفند ۱۳۹۲
سال هفتاد شماره ۲۰۱۰۳
اصلاح ماده (۱) آئین‌نامه تبادل هدایا با مقامات خارجی