مرجع تصویب: مجلس شوراي اسلامي
شماره ویژه نامه: ۶۷۷
دوشنبه،۸ اردیبهشت ۱۳۹۳
سال هفتاد شماره ۲۰۱۳۹
قانون اصلاح ماده (۸۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران