مرجع تصویب: هيات وزيران
شماره ویژه نامه: ۶۸۷
یکشنبه،۲۵ خرداد ۱۳۹۳
سال هفتاد شماره ۲۰۱۷۶
آیین‌نامه اجرایی قانون پیش‌فروش ساختمان