مرجع تصویب: هيات وزيران
شماره ویژه نامه: ۶۹۲
پنج‌شنبه،۱۲ تیر ۱۳۹۳
سال هفتاد شماره ۲۰۱۹۲
تصویب‌نامه راجع به معافیت سازمان بیمه سلامت ایران از قانون مالیات بر ارزش افزوده در قبال وجوه و حق بیمه دریافتی که صرف خرید خدمات درمانی بیمه‌شدگان می‌گردد