مرجع تصویب: هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شماره ویژه نامه: ۶۹۷
سه‌شنبه،۲۴ تیر ۱۳۹۳
سال هفتاد شماره ۲۰۲۰۲
رأی شماره‌های ۴۳۸ـ۴۳۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند ۱ فصل ششم از دستورالعمل شماره ۵۳۹/۵۰۰۰ ـ ۲۱/۶/۱۳۸۸ سازمان تأمین اجتماعی