مرجع تصویب: قوه قضائيه
شماره ویژه نامه: ۷۱۱
سه‌شنبه،۱۱ شهریور ۱۳۹۳
سال هفتاد شماره ۲۰۲۴۱
آیین‌نامه تعیین گروه‌های شغلی و ضوابط مربوط به ارتقاء گروه و تغییر مقام قضات