مرجع تصویب: هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شماره ویژه نامه: ۷۲۹
سه‌شنبه،۲۰ آبان ۱۳۹۳
سال هفتاد شماره ۲۰۲۹۷
رأی شماره ۱۲۱۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بند ۱ مصوبه شماره ۴۵۵۰۲/۵/۲۱ ـ ۲۷/۸/۱۳۹۲ شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان البرز در سال ۱۳۹۲، مبنی بر استمرار تعطیلی روزهای پنج‌شنبه دستگاه اجرایی در استان البرز تا پایان سال ۱۳۹۳