مرجع تصویب: مجلس شوراي اسلامي
شماره ویژه نامه: ۵۴۱
شنبه،۱۹ فروردین ۱۳۹۱
سال شصت و هشت شماره ۱۹۵۴۰
قانون اصلاح بند (و) ماده (۴۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران