مرجع تصویب: هيات وزيران
شماره ویژه نامه: ۸۵۲
دوشنبه،۱۷ اسفند ۱۳۹۴
سال هفتاد و دو شماره ۲۰۶۸۵
آیین¬نامه اجرایی ماده (۶۸) قانون جامع خدمات¬رسانی به ایثارگران