مرجع تصویب: هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شماره ویژه نامه: ۵۸۱
چهارشنبه،۲۲ خرداد ۱۳۹۲
سال شصت و نه شماره ۱۹۸۸۵
رأی شماره ۱۱۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع همسایه مجاور ملک موضوع رأی کمیسیون بازنگری ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ذی‌نفع محسوب شده و حق شکایت به خواسته ابطال رأی کمیسیون مذکور را دارد