مرجع تصویب: قوه قضائيه
شماره ویژه نامه: ۵۸۴
پنج‌شنبه،۳۰ خرداد ۱۳۹۲
سال شصت و نه شماره ۱۹۸۹۲
بخشنامه شماره ۱۰۰/۱۵۶۵۸/۹۰۰۰ به مراجع قضایی سراسر کشور