آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
رأی شماره ۱۳۰۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۲۳ـ۲ از تعرفه عوارض محلی شهرداری آمل...
۱۵/۰۶/۱۳۹۷
رأی شماره ۱۳۱۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: وضع عوارض به میزان ۳%حق بیمه آتش‌سوزی، ۲% قراردادهای...
۱۵/۰۶/۱۳۹۷
رأی شماره ۱۳۱۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: تعارض در آراء برخی شعب دیوان عدالت اداری درخصوص...
۱۵/۰۶/۱۳۹۷
رأی شماره ۲/۱۸۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: تسری ابطال مصوبه شماره ۴ـ۲۰/۱۰/۱۳۸۸ شورای اسلامی...
۱۵/۰۶/۱۳۹۷
رأی شماره ۹۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: وجوه مرخصی‌های ذخیره شده کارکنان شرکت مخابرات از...
۱۴/۰۶/۱۳۹۷
رأی شماره ۱۲۱۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۲ ماده ۲۴ تعرفه ورود به محدوده و حریم...
۱۴/۰۶/۱۳۹۷
رأی شماره ۱۲۴۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۲ ماده ۱۶ تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر...
۱۴/۰۶/۱۳۹۷
رأی شماره ۱۲۴۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: مبنای محاسبه پاداش پایان خدمت کارگران مشمول قانون...
۱۴/۰۶/۱۳۹۷
رأی شماره ۱۲۲۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبه شماره ۴۵۸۰۳/ت/۵۳۱۵۶هـ ـ ۲۱/۴/۱۳۹۵...
۱۴/۰۶/۱۳۹۷
رأی شماره ۱۲۶۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال صورتجلسه شماره ۱۳۷۶/۸۰۰/۱۱/م ـ ۱۱/۱۰/۱۳۸۴...
۱۴/۰۶/۱۳۹۷
رأی شماره‌های ۱۲۶۷ـ ۱۲۶۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۹ آیین‌نامه ساماندهی اشتغال...
۱۴/۰۶/۱۳۹۷
رأی شماره ۱۲۷۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بندهایی از تعرفه بهای خدمات سازمان آتش‌نشانی...
۱۴/۰۶/۱۳۹۷
رأی شماره ۱۲۷۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند «الف» ماده ۶ تعرفه عوارض محلی سالهای...
۱۴/۰۶/۱۳۹۷
رأی شماره ۱۲۷۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده ۱۴ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۳ شورای...
۱۴/۰۶/۱۳۹۷
رأی شماره ۱۲۷۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند (۲ـ ۲) از فصل دوم تعرفه عوارض سال ۱۳۹۶...
۱۴/۰۶/۱۳۹۷