آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
رأی شماره ۱۶۲۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبه هفتصد و هشتاد و هشتمین جلسه شورای عالی...
۳۰/۱۱/۱۳۹۷
رأی شماره۱۷۲۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند۱ صورتجلسه شماره ۱۴۴/۸۹ ـ ۱۰/۱۰/۱۳۸۹...
۳۰/۱۱/۱۳۹۷
رأی شماره ۱۷۴۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان...
۳۰/۱۱/۱۳۹۷
رأی شماره ۱۷۴۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند (الف) شیوه‌نامه اجرایی پرداخت حق محرومیت...
۳۰/۱۱/۱۳۹۷
رأی شماره ۱۷۴۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال قسمتی از بند ۲ـ۳ از بخش سوم دفترچه راهنمای...
۳۰/۱۱/۱۳۹۷
رأی شماره ۱۷۵۰ ـ ۱۷۴۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۲ نامه شماره ۴۳۴۵۸ـ ۱۰/۳/۱۳۹۵...
۳۰/۱۱/۱۳۹۷
رأی شماره ۱۷۸۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال اطلاق بخشنامه شماره ۱۱۷۴۴۲/۶۰ ـ ۲۱/۵/۱۳۹۶...
۳۰/۱۱/۱۳۹۷
رأی شماره۱۷۴۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری باموضوع: ابطال بند (هـ) ماده۳ تصویب‌نامه شماره ۴۸۸۹۲/۲۰۶ـ۶/۴/۱۳۹۴...
۲۹/۱۱/۱۳۹۷
رأی شماره ۱۸۲۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند۳ شیوه‌نامه مصاحبه اختصاصی داوطلبان ورود...
۲۳/۱۱/۱۳۹۷
رأی شماره ۱۶۹۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۲۲۸۲۲۹ ـ ۲۷/۱۱/۱۳۹۵ معاونت...
۰۱/۱۱/۱۳۹۷
رأی شماره۱۶۴۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تبصره‌های ۴ و ۶ تعرفه عوارض شماره ۲۱ شهرداری...
۲۷/۱۰/۱۳۹۷
رأی شماره۱۶۴۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبه شماره۱ـ۲۲/۱/۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر نرماشیر
۱۹/۱۰/۱۳۹۷
رأی شماره۱۵۵۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مواد۱۴ـ۱۳ـ۱۲ـ ۱۱ فصل سوم آیین‌نامه استخدامی...
۱۶/۱۰/۱۳۹۷
رأی شماره ۱۵۶۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده (۱۲) آیین‌نامه اجرایی تقسیط مطالبات...
۱۶/۱۰/۱۳۹۷
رأی شماره ۱۵۶۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده ۶۰ تعرفه شهری عوارض و بهای خدمات مصوب...
۱۶/۱۰/۱۳۹۷