آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
رأی شماره۳۱۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۱ مصوبه ۲۶۳ هیات تنظیم بازار برق ایران
۲۷/۰۴/۱۳۹۷
رأی شماره۳۴۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۱۱ بخشنامه شماره ۲۸۰۰۴ـ‌۱۲/۱۱/۱۳۸۸ معاونت...
۲۷/۰۴/۱۳۹۷
رأی شماره ۳۱۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده ۲۲ تعرفه عوارض محلی شهرداری زنجان در...
۲۰/۰۴/۱۳۹۷
رأی شماره ۳۰۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده ۱۳ تعرفه سالانه عوارض و بهای خدمات سال...
۱۴/۰۴/۱۳۹۷
رأی شماره۳۰۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ۱ـ عدم ابطال بند ۱۲ـ ۵ـ ۱ از فصل دوم عوارض صدور...
۱۳/۰۴/۱۳۹۷
رأی شماره ۳۰۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال اصلاحیه مصوبه اخذ عوارض تمدید پروانه ساختمانهای...
۱۳/۰۴/۱۳۹۷
رأی شماره‌های ۴۹ الی ۵۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: فوق‌العاده ویژه و تفاوت تطبیق مستمر نبوده...
۱۱/۰۴/۱۳۹۷
رأی شماره ۵۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند۱ جدول شماره۱ و بندهای جدول شماره۲ ماده...
۱۱/۰۴/۱۳۹۷
رأی شماره ۵۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبه شماره ۶۷۶۷/۹۵ ـ ۱/۱۲/۱۳۹۵ شورای اسلامی...
۱۱/۰۴/۱۳۹۷
رأی شماره ۵۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۲ـ۱۰ از تعرفه سالانه عوارض و بهای خدمات...
۱۱/۰۴/۱۳۹۷
رأی شماره ۵۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۱۶ـ۳ مبنی بر نحوه محاسبه عوارض ناشی از...
۱۱/۰۴/۱۳۹۷
رأی شماره ۵۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ردیف ۱۰ و تبصره‌های آن از تعرفه عوارض و بهای...
۱۱/۰۴/۱۳۹۷
رأی شماره ۵۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند (۳) از مصوبات سی و پنجمین جلسه فوق‌العاده...
۱۱/۰۴/۱۳۹۷
رأی شماره ۲۷۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۱۶ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۵ مصوب...
۱۱/۰۴/۱۳۹۷
رأی شماره ۲۷۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبه شماره ۱۴۰۲۲/۱۴۹۴/۱۶۰ـ ۵/۱۰/۱۳۸۹ شورای...
۱۱/۰۴/۱۳۹۷