آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
اصلاح اساسنامه شرکت های عمران شهرهای جدید اندیشه، بهارستان، بینالود، علوی، گلبهار، عالیشهر، تیس، پردیس،...
۲۱/۰۸/۱۳۹۷
اصلاح بند (۴) ماده (۱۰) اساسنامه شرکت مادرتخصصی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران
۲۰/۰۵/۱۳۹۷
اصلاح ماده (۱۹) اساسنامه صندوق کارآفرینی امید
۰۹/۰۵/۱۳۹۷
اصلاح اساسنامه صندوق تأمین خسارت‌های بدنی
۰۷/۰۴/۱۳۹۷
اصلاح اساسنامه شرکت فناوری اطلاعات ایران
۳۰/۰۲/۱۳۹۷
اصلاح اساسنامه صندوق کارآفرینی امید
۳۰/۰۲/۱۳۹۷
اصلاح اساسنامه شرکت مادرتخصصی عمران و بهسازی شهری ایران
۲۲/۰۲/۱۳۹۷
اصلاح بند (۱۱) ماده (۳) اساسنامه جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران
۲۹/۰۱/۱۳۹۷
اصلاح در انتهای بند (ج) ماده (۱۸) اساسنامه صندوق حمایت از توسعه مدارس غیردولتی
۱۶/۱۲/۱۳۹۶
اصلاح اساسنامه شرکت مادرتخصصی مدیریت منابع آب ایران
۱۶/۱۲/۱۳۹۶
اصلاح ماده (۵) و تبصره (۲) ماده (۳۹) اساسنامه شرکت‌های تولید نیروی برق شیروان، سهند، کرمان، خلیج‌فارس،...
۱۰/۱۲/۱۳۹۶
اصلاح اساسنامه سازمان مدارس غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی
۰۳/۱۱/۱۳۹۶
اصلاح بند (پ) ماده (۲۰) اساسنامه صندوق تثبیت بازار سرمایه
۲۰/۱۰/۱۳۹۶
اصلاح بند (الف) ماده (۶) اصلاحی اساسنامه شرکت مادرتخصصی دارویی و تجهیزات پزشکی کشور
۱۹/۱۰/۱۳۹۶
اصلاح اساسنامه شرکت مادرتخصصی دارویی و تجهیزات پزشکی کشور
۲۱/۰۶/۱۳۹۶