شماره ویژه نامه: ۱۸۱۹۳
چهارشنبه،۲۴ مرداد ۱۳۸۶
سال صفر شماره ۱۸۱۹۳
رأي وحدت رويه شماره ۶۹۹ هيأت عمومي ديوانعالي کشور درخصوص قابل اعتراض بودن آراء کميسيون ماده ۷۷ قانون شهرداري توسط سازمانهاي دولتي در مراجع دادگستري