مرجع تصویب: هيات وزيران
شماره ویژه نامه: ۵۱۹
دوشنبه،۲۹ آبان ۱۳۹۱
سال شصت و هشت شماره ۱۹۷۲۵
اساسنامه نمونه شرکتهای تعاونی توسعه و عمران شهرستانی