مرجع تصویب: قوه قضائيه
شماره ویژه نامه: ۷۴۹
چهارشنبه،۸ بهمن ۱۳۹۳
سال هفتاد شماره ۲۰۳۶۱
آیین‌نامه اداره جلسات هیأت عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری