مرجع تصویب: هيات وزيران
شماره ویژه نامه: ۸۰۷
پنج‌شنبه،۱۹ شهریور ۱۳۹۴
سال هفتاد و یک شماره ۲۰۵۳۹
تصویب‌نامه در خصوص تشکیل ستاد هماهنگی مناسب‌سازی کشور